ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

(1) ไม่กระทําการใดๆ อันอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

(2) ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทําอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติ และ วิชาการ

(3) ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

(4) ไม่ใช้อํานาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรมหรือใช้อิทธิพล หรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้รับ หรือไม่ได้รับงาน

(5) ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใด สําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบจากผู้รับเหมา หรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ทําอย่กับผู้ว่าจ้าง

(6) ไม่โฆษณาหรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณาซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความเป็นจริง

(7) ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเอง จะกระทําได้

(8) ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทําโดยไม่มีเหตุอันสมควร

(9) ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเองไม่ได้รับทํา ตรวจสอบ หรือควบคุมด้วยตนเอง

(10) ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับทํา เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากผู้ว่าจ้าง

(11) ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น

(12) ไม่รับทํางานหรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับที่ผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นทําอยู่ เว้นแต่เป็นการทํางานหรือ ตรวจสอบตามหน้าที่ หรือแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว

(13) ไม่รับดําเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรก ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายแรกและได้แจ้งให้ ผู้ว่าจ้างรายอื่น       นั้นทราบล่วงหน้าแล้ว

(14) ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบรูป แผนผัง หรือเอกสารที่เกี่ยวกับงาน ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้น

(15) ไม่กระทําการใดๆ โดยจงใจให้ เป็นที่เสื่อมเสียแก่ ชื่อเสียง หรืองานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น

 

โปรแกรมแปลงหน่วย

 


 
  • ความรู้เบื้องต้นระบบไฟฟ้ากำลัง

  • ความรู้เบื้องต้นระบบทำความเย็น
  • โครงสร้างอาคาร
    ระบบโครงสร้าง

    ความรู้เบื้องต้นงานโครงสร้าง
Visitors: 147,626